Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 OBCHODNÉ PODMIENKY 

Dana Meszárošová D – exkluzív pre spotrebiteľov

platné pre kúpne zmluvy uzavreté na diaľku (e-shop)

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho ako spotrebiteľa, vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Dana Meszárošová D – exkluzív, s miestom podnikania Školská ulica 870/41, 951 15 Mojmírovce, IČO: 34 870 067, vedená Okresným úradom Nitra, živnostenský odbor pod č.403-14596 a kupujúcim, ktorý je fyzickou osobou – spotrebiteľom, a to ohľadne tovaru, ktorý je uvedený v ponuke predávajúceho. 

1.2. Tieto obchodné podmienky sa nevzťahujú na kúpne zmluvy uzatvorené medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, a ktorý uzatvára kúpnu zmluvu v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

1.3. Kontaktné a identifikačné údaje predávajúceho:

Dana Meszárošová D – exkluzív
miesto podnikania: Školská ulica 870/41, 951 15 Mojmírovce
IČO: 34 870 067
vedená živnostenským registrom Okresného úradu Nitra, pod č. 403-14596
DIČ: 1026205378
IČ DPH: neplatca DPH
kontaktná osoba: Dana Meszárošová
tel. kontakt: 0907 501 017
e-mail: d.exkluziv@gmail.com
web: www.d-exkluziv.sk
bankové spojenie: ČSOB
IBAN: SK32 7500 0000 0040 2782 3590

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia
pobočka Nitra
Staničná 9, P.O. BOX 49A, 949 01 Nitra

2. Objednanie tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1. Kupujúci zadáva objednávku na internetovej stránke predávajúceho, kde uvedie všetky požadované údaje v rozsahu:

1. meno a priezvisko kupujúceho 

2. adresa bydliska kupujúceho

3. e-mailový kontakt

4. telefónne číslo

5. adresu dodania (ak je rozdielna od adresy bydliska kupujúceho)

6. označenie druhu a množstva objednávaných cukroviniek

7. požadovaný termín dodania objednaného tovaru

8. spôsob zaplatenia kúpnej ceny

2.2. Kupujúci po vyplnení a odoslaní objednávky obdrží od predávajúceho potvrdzujúci e-mail. 

2.3. V prípade, že predávajúci nie je schopný splniť niektorú z požiadaviek kupujúceho uvedenú v objednávke prípadne v poznámke k objednávke, zašle predávajúci kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenu ponuky, ktorú vie kupujúcemu zabezpečiť. V takom prípade sa objednávka kupujúceho považuje za akceptovanú prijatím potvrdenia kupujúceho o pristúpení k navrhovaným zmenám zo strany predávajúceho. 

2.4. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od objednávky najneskôr 72 hodín pred dohodnutým termínom doručenia objednávky a to buď telefonicky na telefónne číslo 0907 501 017 alebo emailom na e-mail: d.exkluziv@gmail.com.

2.5. Ak je predmetom objednávky tovar, ktorý má predávajúci zhotoviť podľa osobitých požiadaviek kupujúceho, je kupujúci oprávnený od objednávky odstúpiť najneskôr 14 kalendárnych dní od akceptovania objednávky predávajúcim. V opačnom prípade je kupujúci povinný zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu v rozsahu 100%.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar zodpovedajúci požiadavkám kupujúceho uvedeným v objednávke (v požadovanom množstve, akosti a vyhotovení), a to v mieste dodania dohodnutom v kúpnej zmluve,

3.2. Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade, ak z objektívnych dôvodov nie je možné dodať kupujúcemu objednaný tovar (nedostupnosť zásob, zmena kúpnej ceny, a pod.), ak sa s kupujúcim nedohodne inak. 

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Kupujúci je najmä povinný:

– dodaný tovar prevziať,
– zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu
– nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.

4.2. Kupujúci je povinný prevzatie tovaru potvrdiť na dodacom liste alebo na preberacom protokole v prípade osobného prevzatia tovaru v prevádzke predávajúceho.

4.3. Kupujúci je povinný ihneď pri preberaní tovaru, tovar riadne skontrolovať, či nie je kupujúcemu dodaný ako poškodený alebo vadný. V prípade zistenia poškodenia tovaru, je kupujúci povinný bezodkladne písomne uviesť druh a rozsah poškodenia práve prevzatého tovaru, a to písomne na e-mail predávajúceho, a priložiť k tomu fotodokumentáciu o poškodení. V opačnom prípade platí nevyvrátiteľná domnienka, že tovar dodal predávajúci kupujúcemu bez poškodenia. 

4.4. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to za podmienok uvedených v článku 10. týchto obchodných podmienok.

5. Spôsob dodania tovaru

5.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom mieste, ktorým je prevádzka predávajúceho na adrese: Školská ulica 870/41, 951 15 Mojmírovce

5.2. Predávajúci je povinný tovar riadne zabaliť tak, aby sa predišlo poškodeniu tovaru počas jeho prepravy.

5.3. Kupujúci je povinný prevziať tovar na mieste dohodnutom s predávajúcim. Pokiaľ kupujúci nie je prítomný na mieste určeného doručenia, môže poveriť osobu na to určenú splnomocnením. Pri preberaní tovaru sa musí táto osoba preukázať splnomocnením na prevzatie tovaru pre kupujúceho a podpísaním preberacieho protokolu. 

5.4. Kupujúci je povinný tovar prevziať do lehoty dohodnutej písomnou formou s predávajúcim.

6. Kúpna cena a platobné podmienky

6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu uvedenú v cenníku predávajúceho alebo na internetovej stránke e-shopu pri objednanom tovare a podľa druhu zvoleného spôsobu dopravy aj náklady na ňu uvedené na internetovej stránke e-shopu.

6.2. Kupujúci je oprávnený zaplatiť kúpnu cenu niektorým z nasledovných spôsobov, pričom voľba konkrétneho spôsobu zaplatenia kúpnej ceny je výlučne na vôli kupujúceho:

– bezhotovostná platba na účet predávajúceho

– hotovostná platba do pokladne predávajúceho v mieste jeho prevádzky 

6.3. V prípade platby formou bezhotovostného prevodu kúpnej ceny na účet predávajúceho sa zaplatenie kúpnej ceny považuje okamihom pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho.

7. Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru 
a okamih prechodu nebezpečenstva škody na tovare

7.1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru úplným zaplatením kúpnej ceny za tovar.

7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej ceny za tovar. Ak kupujúci nadobudne vlastníctvo skôr, než dôjde k odovzdaniu predmetu kúpy, má predávajúci až do odovzdania práva a povinnosti uschovávateľa.

8. Vybavovanie reklamácií, reklamačný poriadok

8.1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. 

8.2. Ak má tovar vadu, kupujúci môže uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho, písomne alebo e-mailom.

8.3. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutie reklamácie.

8.4. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

8.5. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. 

8.6. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, ako sú uvedené v bode 8.5., má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

8.7. Predávajúci alebo ním poverený pracovník určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď. 

8.8. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto bodu začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. 

8.9. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

8.12. Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydá kupujúcemu potvrdenie.

8.13. Ak predávajúci preukáže, že kupujúci pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil, nie je predávajúci povinný nároku kupujúceho vyhovieť.

9. Ochrana osobných údajov

9.1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je predávajúci. V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa predávajúci označuje ako prevádzkovateľ a kupujúci sa označuje ako dotknutá osoba. Kontaktné a identifikačné údaje prevázkovateľa sú uvedené v článku 1.3. týchto obchodných podmienok.

9.2. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

9.3. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

9.4. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy. 

9.5. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,

9.6. Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, telefonický a/alebo e-mailový kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,

9.7. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu). Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže. 

9.8. Príjemcovia osobných údajov sú osoby 

– podieľajúce sa na dodávaní tovaru a/alebo realizácii platieb na základe zmluvy, 

– zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,

9.9. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. 

9.10. Za podmienok stanovených v Zákone máte 

– právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona, 

– právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona, 

– právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona, 

– právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona, 

– právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona, 

– právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok. 

– právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

9.11. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä prostredníctvom hesiel na prístup do počítačov, opatrením počítačov antivírovými programami a pravidelným zálohovaním údajov na externom disku. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby. 

9.12. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

9.13. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

9.14. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

10.1. Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade, ak z objektívnych dôvodov nie je možné kupujúcemu objednaný tovar dodať, najmä ak došlo k náhlemu nedostatku objednaného tovaru u výrobcu alebo surovín určených na jeho výrobu, prípadne u dodávateľa predávajúceho, došlo k zásahu vyššej moci, alebo kedy od predávajúceho nemožno spravodlivo požadovať splnenie jeho záväzku dodať tovar kupujúcemu. Predávajúci je povinný písomne odstúpiť od kúpnej zmluvy bezodkladne po tom, čo sa o dôvodoch na odstúpenie od kúpnej zmluvy dozvie. Akékoľvek peňažné plnenie prijaté od kupujúceho z titulu objednania tovaru sa predávajúci zaväzuje vrátiť kupujúcemu v lehote do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy na účet kupujúceho.

10.2. Kupujúci nie je v zmysle ust.§7 ods.6 písm. d) zák.č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to s ohľadom na druh dodávaného tovaru, teda tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze. 

11. Záverečné ustanovenia

11.1. Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 20.11.2020 Akákoľvek zmena všeobecných obchodných podmienok je pre kupujúceho záväzná dňom zverejnenia aktualizovaného znenia obchodných podmienok na internetovej stránke e-shopu predávajúceho. 

11.2. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú právne predpisy v oblasti ochrany spotrebiteľa, predovšetkým zák.č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zák.č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zák.č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy 

uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zák.č.22/2004 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, zák.č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, zák.č.394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti.

11.3. Kupujúci oboznámenie s obchodnými podmienkami potvrdí vyznačením tejto skutočnosti na internetovej stránke e-shopu predávajúceho v súvislosti so zadaním objednávky tovaru.